Vacancy at Kageshwori Manohara Municipality in all position, Dachi Kathmandu

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय डांडी, काठमाडौ

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्तिका सम्बन्धी सुचना

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७२।०५।१५

यस नगर कार्यपालिका कार्यालय तथा नगरपालिका अन्तर्गत मुलपानी नगर अस्पतालको लागि तपशिल बमोजिमका पदमा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ बमोजिम सेवा करारबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट १५ दिन भित्र रितपूर्वक दरखास्त दिनुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

 1. मेडिकल अधिकृत
 2. डेन्टल सर्जन
 3. सहायक कृषि प्रसार अधिकृत
 4. सहायक पशु विकास अधिकृत
 5. हेल्थ असिष्टेन्ट
 6. स्टाफ नर्स
 7. ल्याव टेक्निसियन
 8. डेन्टल हाइजिनिष्ट
 9. फार्मेसी सहायक
 10. रेडियोग्राफर
 11. ल्याव असिस्टेन्ट
 12. सहायक कम्युटर अपरेटर
 13. उद्यम विकास सहजकर्ता
 14. प्लम्बर
 15. इलेक्ट्रिसियन
 16. कार्यालय सहयोगी

Nepali Nurse

Nepali Nurse,RN,BSN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *